ΕΛΛΗΝΙΚΑ
0
History / Milestones

Ο Όμιλος Σήμερα

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ στη σημερινή επιχειρηματική, οργανωτική και διοικητική του μορφή είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. και μιας σειράς στρατηγικών, επιχειρηματικών και διαρθρωτικών κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από το 1998 έως και σήμερα. Οι σημαντικότερες από τις κινήσεις αυτές ήταν οι αποσχίσεις των κατασκευαστικών κλάδων των τριών εταιρειών και η ενσωμάτωσή τους στην ΑΚΤΩΡ - η οποία αποτελεί σήμερα την κύρια παραγωγική μονάδα του Ομίλου στον τομέα των κατασκευών - και η συγχώνευση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ δι' απορροφήσεως της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ", από την οποία προέκυψε η νέα μητρική εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε." η οποία μετονομάστηκε σε "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.", με διευρυμένο αντικείμενο δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχείριση έργων, συμμετοχών και παραχωρήσεων στους τομείς των υποδομών και της ανάπτυξης γης.

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι μια εταιρεία συμμετοχών με επενδύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα σε πέντε στρατηγικούς τομείς: Κατασκευή, Παραχωρήσεις, Διαχείριση Απορριμμάτων, Ενέργεια και Ανάπτυξη Ακινήτων.

Η Κατασκευή υπήρξε ιστορικά ο κύριος τομέας δραστηριότητας του Ομίλου με τον οποίο όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες παρουσιάζουν σημαντικές συνέργιες. Επιπλέον, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει μειοψηφικές συμμετοχές σε επιλεγμένους τομείς μεσο-βραχυπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα, που παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη και αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Σήμερα οι τομείς αυτοί είναι το Καζίνο και τα Μεταλλεία.
 
Τα επιτεύγματα της τελευταίας εξαετίας - μετά τη διαμόρφωση του Ομίλου - και την αρχική διαμόρφωση της στρατηγικής, που προέβλεπε ισχυροποίηση της Κατασκευής στην Ελλάδα, επέκτασή της στο εξωτερικό και διαφοροποίηση σε νέες προσοδοφόρες δραστηριότητες - καταδεικνύουν τη συνέπεια της Διοίκησης του Ομίλου σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί.