ΕΛΛΗΝΙΚΑ
0

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

28 Ιουλίου 2005

Κύριοι, Κατ΄ εφαρμογή του Νόμου 3340/2005 και του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι: 1)Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ (θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ με ποσοστό 90%) εξαγόρασε την HERHOF SERVICES GmbH, με έδρα το Solms της Γερμανίας (περιοχή Φραγκφούρτης). Η HERHOF SERVICES GmbH είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών (engineering) και έχει την αποκλειστικότητα χρήσης των "δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας" που ανέπτυξε ο όμιλος Herhof. Το ποσό της επένδυσης προσεγγίζει τα 1,5 εκ.€. 2)Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ίδρυσαν (50% η καθεμία) την εταιρεία HERHOF RECYCLING CENTER GmbH με έδρα το Osnabruek της Γερμανίας, με στόχο την ανάληψη της ολοκλήρωσης κατασκευής και διαχείρισης (17 χρόνια) εργοστασίου επεξεργασίας των αστικών απορριμμάτων της περιοχής. Η επένδυση είναι ύψους 13 εκ.€ και τέθηκε σε ισχύ μετά από την ομόφωνη έγκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης.