ΕΛΛΗΝΙΚΑ
0

23 Σεπτεμβρίου 2005

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής η "ΕΛΤΕΒ"), της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, κατ’ άρθρα 10 παρ. 1 ν. 3340/2005 και 2 της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με το άρθρο 281 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΒ, κατά τη συνεδρίαση της 23ης Σεπτεμβρίου 2005, αποφάσισε τη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 2 και 82-86 κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, απορρόφηση, λόγω διάσπασης της εισηγμένης θυγατρικής "ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής η "ΑΚΤΩΡ"), όλων των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της ΑΚΤΩΡ (πλην των κατασκευαστικών και των προς αυτές συναφών), με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της ΑΚΤΩΡ την 30η Σεπτεμβρίου 2005, νοουμένου ότι με την ολοκλήρωση της απορρόφησης το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΤΕΒ θα αυξηθεί κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ και οι μέτοχοι της ΕΛΤΕΒ θα διατηρήσουν τον αυτό αριθμό μετοχών. Οι λοιπές δραστηριότητες και εργασίες της ΑΚΤΩΡ, ήτοι οι κατασκευαστικές μετά των συναφών περιουσιακών στοιχείων (περιλαμβανομένου ενδεικτικά του εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ), θα απορροφηθούν, στα πλαίσια της αυτής διάσπασης και με την αυτή ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού, από τη συνδεδεμένη μη εισηγμένη εταιρία "ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής το "ΤΡΙΓΩΝΟ"). H απορρόφηση λόγω διάσπασης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, οπότε η, εκ των επωφελουμένων εταιριών "ΤΡΙΓΩΝΟ", θα μετονομαστεί σε "ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕB προτίθεται, υπό την αίρεση επαλήθευσης από εγνωσμένης πείρας ορκωτούς ελεγκτές του εύλογου και δικαίου της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την αριθμητική αναλογία ανταλλαγής 15 κοινών εισηγμένων μετοχών της ΑΚΤΩΡ προς 11 κοινές εισηγμένες μετοχές της ΕΛΤΕΒ. Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΙΓΩΝΟ κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ, η ΕΛΤΕΒ θα κατέχει το σύνολο, ήτοι ποσοστό 100%, του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΙΓΩΝΟ. Η ανωτέρω περιγραφόμενη συναλλαγή αποτελεί λογική συνέχεια της χαραχθείσας, το έτος 2000, επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου, της οποίας το πρώτο σκέλος υλοποιήθηκε στα μέσα του 2002 με την εισφορά (λόγω απόσχισης) των κατασκευαστικών κλάδων της ΕΛΤΕΒ και της "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε." (εφεξής η "ΤΕΒ") προς την ΑΚΤΩΡ και, αντίστοιχα, τη συγχώνευση της ΕΛΤΕΒ με την ΤΕΒ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση λήψεως των υπό του νόμου, Καταστατικού ή άλλως, προβλεπομένων αδειών και εγκρίσεων. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2005 Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"