ΕΛΛΗΝΙΚΑ
0

10 Οκτωβρίου 2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"("ΕΛΤΕΒ"), της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, κατ’ άρθρα 10 παρ. 1 ν. 3340/2005 και 2 της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με το άρθρο 281 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΒ, κατά τη συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου 2005, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 82 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της "ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με Απορρόφηση από την "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και την "ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ομοίου περιεχομένου προς το ήδη ανακοινωθέν, το οποίο, αυθημερόν, υπογράφηκε και θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 82 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920. Εν συνεχεία, περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης θα δημοσιευθεί σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα και, παράλληλα, θα διενεργηθεί ανακοίνωση του περιεχομένου του δια των μέσων του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2005 Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"