ΕΛΛΗΝΙΚΑ
0

27 Ιουλίου 2004

Ανακοίνωση Αποκοπής δικαιώματος · Έναρξης διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 24.6.2004 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε με την υπ' αριθ. Κ2-8507/13.7.2004 απόφαση του, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ 15.192.598,46, που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.3229/2004), με έκδοση 21.398.026 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ 0,71 και διανομή αυτών δωρεάν στους μετόχους, σε αναλογία 2 νέες ανά 10 παλαιές μετοχές. Το Δ.Σ. του Χ.Α., στη συνεδρίασή του της 15ης Ιουλίου 2004, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 21.398.026 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ 0,71. Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζεται ότι, δικαιούχοι των δωρεάν μετοχών, σε αναλογία 2 νέες ανά 10 παλαιές μετοχές, θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ που είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιό της, κατά το κλείσιμο της συνεδριάσεως του Χ.Α. της 20ης Ιουλίου 2004. Aπό την 21η Ιουλίου 2004, η μετοχή θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απολήψεως των ανωτέρω δωρεάν μετοχών και η τιμή της μετοχής θα προσαρμοσθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η πίστωση των νέων δωρεάν μετοχών, στις μερίδες και το λογαριασμό αξιών Σ.Α.Τ. των δικαιούχων Μετόχων, θα γίνει την 27η Ιουλίου 2004 και πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α. Από την ίδια ημερομηνία θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. Συνεπώς ο συνολικός αριθμός των υπό διαπραγμάτευση μετοχών της εταιρείας θα ανέλθει σε 128.388.154 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,71 Ευρώ η κάθε μία. Όσον αφορά τα κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν από την πίστωση των δωρεάν μετοχών, θα εκποιηθούν και το προϊόν της εκποιήσεως θα καταβληθεί στους Μετόχους - δικαιούχους με δίγραμμες επιταγές. Για το θέμα αυτό η εταιρεία θα προβεί σε νεώτερη ανακοίνωση. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ.: 210 6900300.